|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชื่อไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
logo_techno png 146 ครั้ง
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการทำผลงานทาง 2566 pdf 213 ครั้ง
แบบประวัติและผลงานของที่ปรึกษาทางวิชาการ 2566 docx 188 ครั้ง
แบบขอใช้ยานพาหนะไปราชการ pdf 156 ครั้ง
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา docx 171 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ล่าช้าและการคืนทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2566 pdf 184 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการ pdf 144 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2566 pdf 317 ครั้ง
ประกาศ-นโยบายสภา-64-67 docx 89 ครั้ง
Logo_nstru png 13 ครั้ง
nstru_next jpg 11 ครั้ง

ชื่อไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ docx 166 ครั้ง
แบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย rar 174 ครั้ง
แบบฟอร์มใบส่งของ rar 157 ครั้ง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินกรณีสำรองจ่าย Update2567 rar 163 ครั้ง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร rar 161 ครั้ง
แบบฟอร์มใบเสนอราคา rar 157 ครั้ง
แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารเอกชน rar 167 ครั้ง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงการจ้าง pdf 176 ครั้ง
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินUpdate2567 rar 167 ครั้ง
แบบฟอร์มสัญญาเช่าอื่นๆ docx 182 ครั้ง
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความเห็นชอบ docx 132 ครั้ง
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม doc 151 ครั้ง
เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ pdf 137 ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ rar 81 ครั้ง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินกรณียืมเงิน Update2567 rar 45 ครั้ง

ชื่อไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบใบลาพักผ่อน docx 151 ครั้ง
แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว docx 174 ครั้ง
แบบใบขอยกเลิกวันลา pdf 129 ครั้ง
แบบ ปร. doc 145 ครั้ง