|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University


สายสนับสนุน

สายสนับสนุน

นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียด

 • ชำนาญการ
 • พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)
 • shongsak_pho@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  วท.บ.
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2547
  ปริญญาโท
  วท.ม.
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2563

นางสาวชาลิสา พราหมณ์ชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

 • ปฏิบัติการ
 • พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)
 • chalisa_pra@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  วท.บ.
  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2551
  ปริญญาโท
  บธ.ม.
  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2554

นางเกวลิน เกื้อสุข

นักวิชาการศึกษา

รายละเอียด

 • ปฏิบัติการ
 • พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)
 • seangarun_suk@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  วท.บ.
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2543

นางสาวปริศนา ขวัญมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

 • ปฏิบัติการ
 • พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)
 • pritsana_khw@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  บธ.บ.
  การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2555

นางสาวศรีไพร อมรฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

 • ปฏิบัติการ
 • พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)
 • sriprai_amo@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  บธ.บ.
  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2546

นางรัชฎาพร ไชยฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

 • ปฏิบัติการ
 • พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)
 • ratchadaporn_cha@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  บธ.บ.
  การตลาด
  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
  2545

นางบุหงา นาคชูทอง

นักวิชาการศึกษา

รายละเอียด

 • ปฏิบัติการ
 • พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)
 • buha_pan@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  บธ.บ.
  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2546

นางสาวพัชญ์สินี แก้วคงจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด

 • ปฏิบัติการ
 • พนักงานราชการ
 • pachsinee_kae@nstru.ac.th
 • ระดับการศึกษา
  คุณวุฒิ
  สาขา
  สถาบัน
  ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
  ปริญญาตรี
  บช.บ.
  การบัญชี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  2556
  ปริญญาโท
  บช.ม.
  บัญชีมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2559