|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รศ.ดร.
นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ รศ.ดร.
นางสาวปสุตา สังข์ศรี ผศ.ดร.
นายฉัตรชัย แก้วดี ผศ.ดร.
นายวีระยุทธ สุดสมบูรณ์ ผศ.ดร.
นางอรวรรณ แซ่อึ่ง ผศ.ดร.
นายธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์ ผศ.ดร.
นายสถาพร จันทวี ผศ.ดร.
นายธัชชา สามพิมพ์ ผศ.ดร.
นางสาวสิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์ ผศ.ดร.
นางสาวณปภัช จันทร์เมือง ผศ.
นายวิชิต มาลาเวช ผศ.
นายปริญญา หม่อมพิบูลย์ ผศ.
นายอนุรักษ์ ตรีเพ็ชร ผศ.
นายธราดล วัฒนนาวิน ผศ.
นางสาวศศิธร อิสโร ผศ.
นางสาวอรพรรณ อำนวยศิลป์ ผศ.
นายวราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ ผศ.
นายสุนทร ปลื้มสง ผศ.
นางสาวธนานันต์ อารีย์พงศ์ ผศ.
นางสาวพัชรินทร์ อินทมาส ผศ.