|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ตำแหน่งทางวิชาการ

รวมทั้งหมด 53 คน

อุตสาหกรรมศิลป์

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วิศวกรรมพลังงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต

ออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดับ

นวัตกรรมการออกแบบ

การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.)