|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University


รศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

ที่ปรึกษาคณบดี

ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ที่ปรึกษาคณบดี