|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University


เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

นางสุดาพร นาคนาศักดิ์ (อาคาร 18)

นางสุจิน ละหุการ (อาคาร 24-25)

นางยุพดี จอมพงค์ (อาคาร 22-23)