|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ปรัชญา

“รอบรู้วิชาการ สานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล”

วิสัยทัศน์

“ปี 2561 - 2565 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน Industrial Technology Excellence faculty”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นบุคลากรที่พัฒนาตนอย่างไม่สิ้นสุด

2. ส่งเสริมและยกระดับงานวิจัยงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา เกิดการบูรณาการ สร้างองค์ความรู้ สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติได้

3. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แบบบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน

4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในรูปแบบกิจกรรมบริการวิชาการและบูรณาการสู่งานวิจัยที่นักศึกษาคิดเองทำเองภายใต้การกำกับดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการให้พันธกิจและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บรรลุผลสำเร็จ