|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ปี เรื่อง ไฟล์
2561-2567 จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561-2567