|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

# ชื่อ-สกุล ระดับ
นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด ชำนาญการ