|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ดร.ธานี จินตสุทธิศักดิ์

ผศ.ศศิธร อิสโร

ผศ.อรพรรณ อำนวยศิลป์

ผศ.ดร.ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์

ผศ.ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง

ผศ.ธนานันต์ อารีย์พงศ์