|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

ดร.ใยฟ้า ตระกูลสันติ

อาจารย์ชัญญาภัค ไชยพรรณ

อาจารย์พงศ์พัชร บัวเพ็ชร

ดร.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี

ดร.พิชญาภา พริ้มพราย

อาจารย์สันติ วงษ์สูง