|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์มนตรี เรืองประดับ

ผศ.อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร

อาจารย์กรีฑา แก้วคงธรรม

ผศ.ปริญญา หม่อมพิบูลย์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธราทิป ชัยมงคล

อาจารย์วิทยา วงษ์กลาง