|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมพลังงาน

อาจารย์รวิศ คำหาญพล

อาจารย์ทิฆัมพร เขมวงศ์

ผศ.วิชิต มาลาเวช