|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ผศ.วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์

อาจารย์สมหมาย ศรีสุข

ผศ.ธราดล วัฒนนาวิน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศศิลปกรณ์ สาริขา