|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์คมกฤช แก่นทอง

อาจารย์ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร

ผศ.ดร.สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์

ผศ.สุนทร ปลื้มสง