|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

อาจารย์สุวัฒนา นิคม

อาจารย์วิศรุต ช่วยจันทร์

อาจารย์เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ

อาจารย์ประภัสสร กุลทอง

อาจารย์ตะวัน เพชรอาวุธ