|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ดร.รอยหทัย แก้วใหม่

ผศ.ดร.ปสุตา สังข์ศรี

ดร.สันติ ขำตรี

ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์ศักดิ์ สีขาว