|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา นวัตกรรมการออกแบบ

อาจารย์อรจิตร ไชยลิขิต

อาจารย์อัจฉรสิริ อนุมณี

ผศ.ณปภัช จันทร์เมือง