|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา ออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดับ

อาจารย์ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์