|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต

อาจารย์เปมิกา แซ่เตียว

ดร.นราพงศ์ ช่วยชัย

รศ.ดร.พงศ์เทพ วีระพงศ์

ผศ.ดร.สถาพร จันทวี