|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขา อุตสาหกรรมศิลป์

อาจารย์วัสสา รวยรวย

อาจารย์อดิศร ไกรนรา

ผศ.พัชรินทร์ อินทมาส

รศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์