|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 105 รายการ