|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2567 7 มีนาคม - 7 เมษายน 2567