|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2567 ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://shorturl.at/eptLW