|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเข้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน