|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Smart Classroom จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง