|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การพัฒนาหลักสูตร CWIE รองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

  • วันประกาศ: 19 เมษายน 2567
  • จำนวนเข้าชม: 86 ครั้ง]
  • ผู้ประกาศ: ....

คณะเทคโนฯ มรภ.นศ. พัฒนาหลักสูตร CWIE รองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-2A เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ (โครงการที่ 15) กิจกรรมเสวนาแนวทางการจัดทำหลักสูตร CWIE กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งกลุ่มตามหลักสูตร จำนวน 8 กลุ่ม ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ้ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคูณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งทั้งสองท่านที่มีประสบการณ์ป็นวิทยากรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของ สป.อว

ภาพประกอบ