|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

วันที่ 4 มีนาคม 2567 กิจกรรมจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและด้านวิจัย (KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคาร ชั้น4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช วิทยากรโดย : รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง

  • วันประกาศ: 7 มีนาคม 2567
  • จำนวนเข้าชม: 85 ครั้ง]
  • ผู้ประกาศ: ....

วันที่ 4 มีนาคม 2567 กิจกรรมจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและด้านวิจัย (KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคาร ชั้น4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช วิทยากรโดย : รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง

ภาพประกอบ