ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง (Orawan Saeung)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
E-mail : -
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)