ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีรพล ปานศรีนวล (Weeraphol Pansrinual)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail : -
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)