ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธานี จินตสุทธิศักดิ์ (Thani Jintasuttisak)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
E-mail : -
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาศึกษาต่อ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)