ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศรีไพร อมรฤทธิ์ (Sriprai Amonrit)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : -
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)