ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาง บุหงา พันจินา (Buha Panjina)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : -
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)