สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

อ. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์
อ. อดิศร ไกรนรา
อ. พัชรินทร์ อินทมาส
อ. วัสสา รวยรวย
ผศ. ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

อ. รวิศ คำหาญพล
อ. ดร.ใยฟ้า ตระกูลสันติ
อ. จารุวรรณี ไชยพรรณ
อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
อ. ดร.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี
อ. พิชญาภา พริ้มพราย
ผศ. อัษรายุทธ มาศแก้ว

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

อ. อรจิตร ไชยลิขิต
อ. ดร.ปสุตา สังข์ศรี
อ. ดร.รอยหทัย แก้วใหม่
อ. ดร.สันติ ขำตรี
อ. ประภัสสร กุลทอง

สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์

อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
อ. อัจฉรสิริ อนุมณี
ผศ. ณปภัช จันทร์เมือง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. เปมิกา แซ่เตียว
อ. ดร.นราพงศ์ ช่วยชัย
รศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
ผศ. ดร.สถาพร จันทวี

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

อ. สุวัฒนา นิคม
อ. วิศรุต ช่วยจันทร์
อ. ปาณิศา แสงแก้ว
อ. เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
ผศ. สุภาพ บุญเรือง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ. คมกฤช แก่นทอง
อ. ทิฆัมพร เขมวงศ์
อ. ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร
อ. สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์
ผศ. สุนทร ปลื้มสง
ผศ. วิชิต มาลาเวช

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อ. วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์
อ. สมหมาย ศรีสุข
อ. ธราดล วัฒนนาวิน
อ. ดร.ว่าที่ร้อยตรี วรากรณ์ สาริขา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ. มนตรี เรืองประดับ
อ. อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
อ. วิทยา วงษ์กลาง
อ. กรีฑา แก้วคงธรรม
ผศ. ปริญญา หม่อมพิบูลย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

อ. ธานี จินตสุทธิศักดิ์
ผศ. ศศิธร อิสโร
ผศ. อรพรรณ อำนวยศิลป์
ผศ. ดร.ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
ผศ. ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง
ผศ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. ดร.วีรพล ปานศรีนวล
อ. ดร.วิลาวัณย์ จินวรรณ
ผศ. ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
ผศ. ดร.ฉัตรชัย แก้วดี