คณบดี


อ. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์
E-mail: apisan_sir@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ. พัชรินทร์ อินทมาส
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี


อ. วิทยา วงษ์กลาง
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. จารุวรรณี ไชยพรรณ
E-mail: -

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ. ดร.ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
E-mail: -

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


ผศ. ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง
E-mail: -

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
E-mail: -

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


ผศ. ณปภัช จันทร์เมือง
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา


ผศ. ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
E-mail: -