ข้อมูลพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล)

 

2.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

3.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีโยธา)

 

4.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (วิศวกรรมไฟฟ้า) (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

 

5.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต-เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)

 

6.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)

 

7.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 18 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร : 075-377439 แฟกซ์ : 075-377439