ระบบแบบประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 58)


1. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.) 17


2. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ทล.บ.)
4


3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)(ทล.บ.)
26


4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
28


5. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.)
18


6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)(ทล.บ.)
7


7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)(ทล.บ.)
2


8. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา)(อส.บ.)
32


9. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา)(วท.บ.)
1


10. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)(ทล.บ.)
4


11. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)(วท.บ.)
7


12. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)(ค.อ.บ.)

 

***หมายเหตุ : หลักสูตร 4 ปี รวมถึงนักศึกษาเทียบโอน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 18 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร : 075-377439 แฟกซ์ : 075-377439