1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการในศาสตร์ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมศาสตร์ทุกสาขา

2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม

จัดส่งให้สถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ พร้อมทั้งสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์นี้ http://techno.nstru.ac.th/ejournal

จำนวนพิมพ์ 200 เล่ม

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ 3/39-40 หมู่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
     โทรศัพท์ 075-342-801 โทรสาร 075-315-772

- ประวัติบรรณาธิการ (ดาวน์โหลด)

- แบบนำเสนอรางวัลนักวิจัยดีเด่น (ดาวน์โหลด)


ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำวารสาร


* บทความที่ลงพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความนั้น *