CRITERIA

1. นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น กองบรรณาธิการวารสารฯ เปิดรับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full paper) บทความวิชาการ (Review articles) บทความปริทัศน์ (Miscellaneous paper) และรายงานทางเทคนิค (Technical report) บทความที่เสนอลงตีพิมพ์สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารวิชาการฯ มีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความที่เสนอลงตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ผู้เขียนต้องเคร่งครัดในจรรยาบรรณการไม่ลอกเลียนผลงานวิชาการผู้อื่น (Plagiarism) และเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ส่งบทความเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ

2.2 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2.3 เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. การส่งบทความ

3.1 คำแนะนำการจัดเตรียมบทความ

บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows การตั้งค่าหน้ากระดาษขอบด้านบนและด้านล่าง 3 ซม. ด้านซ้ายและด้านขวา 2.5 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้าง 7.5 ซม. ระยะห่าง 1 ซม. การลำดับหัวข้อเรื่องให้ใช้เลขกำกับ บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยม กำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็นต้น

3.2 แบบและขนาดตัวอักษร

บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบ “BrowalliaUPC” ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรแบบ “Times New Roman” ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 10 ตัวปกติ ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 10 ตัวหนา

4. การเรียงลำดับเนื้อหาบทความ

4.1 ชื่อเรื่อง (Title) : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายของเรื่องที่ทำอย่างชัดเจน

4.2 ชื่อ นามสกุลของผู้เขียน : ใส่ทุกคน ระบุตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงานและที่อยู่ สำหรับผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding author) ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

4.3 บทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเนื้อความสรุปสาระสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผล มีความยาวไม่เกิน 250 คำ มี 1 ย่อหน้า

4.4 คำสำคัญ (Keywords) : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3-5 คำ ไว้ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษา

4.5 เนื้อหา (Text) : บทความวิจัยควรประกอบด้วย

4.5.1 บทนำ (Introduction) : บอกความสำคัญหรือที่มาของปัญหาที่นำไปสู่การศึกษา วัตถุประสงคและอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม (Literature review)

4.5.2 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and Methods) : กล่าวถึงรายละเอียด การวิเคราะห์และการทดลองที่กระชับและชัดเจน

4.5.3 ผลการทดลอง (Results) : บอกผลที่พบอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วน

4.5.4 อภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion) : อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได้ เป็นการประเมิน การตีความ และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของผลที่ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลงานผู้อื่นอย่างไร ต้องมีการอ้างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือการหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผลและอาจมีข้อเสนอแนะที่จะนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

4.6 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) : ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากที่ใดบ้าง

4.7 เอกสารอ้างอิง (References) : การอ้างอิงในบทความ ใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข เอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงในบทความ มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามรูปแบบของ IEEE รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนักหรือสถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง ทั้งนี้การเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารที่อ้างอิง

ตัวอย่างการอ้างอิง (ตำรา)

[1] J. W. Creswell, Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research, 3rd ed., Pearson Merill Prenctice Hall, 2008.

ตัวอย่างการอ้างอิง (วารสารวิชาการ)

[2] วีระยุทธ สุดสมบูรณ์, “การพัฒนาสมรรถนะแกนกลางสำหรับอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ของประเทศไทย: กรณีศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, หน้า 268-279, 2556.
[3] D. H. Jonassen and W. Hung, “Learning to Troubleshoot: A New Theory-Based Design Architecture,” Educational Psychology Review, vol. 18, no. 1, pp. 77-114, 2006.

ตัวอย่างการอ้างอิง (รายงานในที่ประชุมวิชาการ)

[4] W. Sudsomboon, B. Hemwat, T. Seehamat, and J. Sudsomboon, “The appropriateness of automotive technology education curricular content through competencies as perceived by training instructors,” in Proceedings of the 6th International Conference on Developing Real-Life Planning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, August 279.

ตัวอย่างการอ้างอิง (จากเว็บไซด์)

[5] The Office of the National Education Commission. (2008, May 18). A Study of Manpower Needs of Industrial Sectors in Thailand, 2006. [Online]. Available: www.onec.go.th/publication/ 49047/index_49047.htm.

4.8 ภาคผนวก : ถ้ามี

4.9 ตารางและรูป : ต้องมีความคมชัดและให้แทรกไว้ในบทความ มีคำอธิบายสั้นๆ แต่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วนและเข้าใจ กรณีที่เป็นตาราง ให้ระบุลำดับที่ของตาราง ใช้คำว่า "ตารางที่..." และมีคำอธิบายใส่ไว้เหนือตาราง กรณีที่เป็นรูป ให้ระบุลำดับที่ของรูป ใช้คำว่า "รูปที่..." และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูป (ตารางและรูปให้บันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบเพิ่มมาพร้อมกับไฟล์บทความด้วย)

5. เกณฑ์การพิจารณาบทความ

เกณฑ์การพิจารณาบทความ มีดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และโครงสร้าง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 3 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียน ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

6. การส่งต้นฉบับบทความสามารถทำได้ 2 วิธี

6.1 ส่งทาง e-mail เป็น ไฟล์ MS Document เท่านั้น ไปที่

weerayute_sud@nstru.ac.th

weerayute.sud@hotmail.com

weerayute.sud@gmail.com

6.2 ส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ไปที่

บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานและจัดการ

โทรศัพท์/โทรสาร 075-377-439 โทรศัพท์มือถือ 089-477-6487

7. การดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม