นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช