คณาจารย์

ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์

ดร. วิลาวัณย์ จินวรรณ

ผศ.ดร. อรวรรณ แซ่อึ่ง

ผศ. อรพรรณ อำนวยศิลป์

ผศ. ธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์

อ.ธนานันต์ อารีย์พงศ์

อ. ธานี จินตสุทธิศักดิ์