เรื่อง : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 32 คน และรายงานตัวกลับพร้อมทั้งจัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2562