เรื่อง : เปิดรับสมัครแล้ว...สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลิตบัณฑิตเชิงปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปิดรับสมัครรอบแรกแล้ว รอบ Portfolio วันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดได้ที่ http://regis.nstru.ac

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/com61/com61.php?fbclid=IwAR1i4mNWb_j3ovRzN2Cc8c7Buop1lv50YedaVUnIYSFEI4-VyJRXCN1x5xI
วันที่ประกาศ 23 ตุลาคม 2562