เรื่อง : ผลการบูรณาการการบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล กับการให้บริการวิชาการโดยคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสินค้าและจัดทำเว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.saimakotop.com ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และบูรณาการกับงานวิจัยเรื่องการสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นไทย 2562 โดยศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนและเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับชุมชน

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/2016/showactivity.php?activityID=265
วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2562