บริการนักศึกษา

หลักปฏิบัติในการฝึกงาน | การวิจัยและการคว้า

หลักปฏิบัติในการฝึกงานแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
2. นักศึกษาลงทะเบียนและเสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. อาจารย์ปู้รับผิดชอบรายวิชา ประกาศผลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประกาศตารางอาจารย์นิเทศก์
6. อาจารย์์นิเทศก์ และพี่เลี้ยง ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
7. จัดทำรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8. นำเสนอข้อมูลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่ประธานสาขาวิชา