News

เปิดรับสมัครแล้ว...สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมร...

Read More

Activity

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล...

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล... (11 ตุลาคม 2559)

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดห้องเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร...

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดห้องเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2559... (12 มกราคม 2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงให...

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านศิลาดล วันที่ 12-18 ธันวาคม 2558... (21 ธันวาคม 2558)

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษารหัส 5611513 กลุ่ม 03...

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษารหัส 5611513 กลุ่ม 03... (21 กรกฎาคม 2558)

Video

มาร์ชราชภัฏนครศรีธรรมราช (1 กันยายน 2556)

วีดีทัศน์แนะนำ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช (3 เมษายน 2556)

VTR ครบรอบ 54 ปี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช (18 ตุลาคม 2555)