หลักสูตร

วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร (ชื่อเต็ม)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
Bachelor of Science (Program in Computer Technology and Digital Industry)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล)
Bachelor of Science (Computer Technology and Digital Industry)

ชื่อย่อปริญญา

วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล)
B.S. (Program in Computer Technology and Digital Industry)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

-ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี เทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
- สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

ผลการเรียนขั้นต่ำ : 2.00

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

1) แบบชั้นเรียน
2) มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ขนาดความจุรวม 100 เครื่อง
2. ห้องปฏิบัติการทางด้านเครือข่าย จำนวน 1 ห้อง ขนาดความจุรวม 40 เครื่อง
3. ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีแอนนิเมชัน จำนวน 1 ห้อง
4. ห้องสืบค้นผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
5. ห้องเรียนบรรยายปรับอากาศ จำนวน 3 ห้อง ความจุห้องละ 40 ที่นั่ง (รวม 120 ที่นั่ง)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายในงานอุตสาหกรรม
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตรอ์ในงานอุตสาหกรรม
4) นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
5) นักพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม
6) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการนำเทคดนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้
7) อาชีพอิสระทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นวัตกรรม/ผลงานเด่น

1) บทเรียน E-Learning เรื่อง เทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2) มีโครงการทัศนศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกชั้นเรียน ทุกปีการศึกษา
3) จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
4) ออกค่ายอาสาพัฒนาในนามของชมรม

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์