เกี่ยวกับสาขา

ประวัติสาขา | ปรัชญา | การเรียนการสอน | คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ประวัติสาขาปี พ.ศ. 2549 มีฐานะเป็นวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต่อมาได้แยกเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมโดย อาจารย์อภิศันย์ ศิริพันธ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) มีการพัฒนา เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

ปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553 มีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีการวิพากษ์โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรในการประชุม เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่วิสามัญครั้งที่ 1 /2555 เมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2556 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตเชิงปฏิบัติการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพและคุณธรรมซึ่งสามารถประกอบวิชาชีพในสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน

1) แบบชั้นเรียน
2) มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ขนาดความจุรวม 100 เครื่อง
2. ห้องปฏิบัติการทางด้านเครือข่าย จำนวน 1 ห้อง ขนาดความจุรวม 40 เครื่อง
3. ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีแอนนิเมชัน จำนวน 1 ห้อง
4. ห้องสืบค้นผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
5. ห้องเรียนบรรยายปรับอากาศ จำนวน 3 ห้อง ความจุห้องละ 40 ที่นั่ง (รวม 120 ที่นั่ง)

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)