News

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ในงานราชภัฎวิชาการ 2560

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้จัดการแข่งขับประกวดออกแบบเว็บไซต์...

Read More

คุรุสภาประกาศให้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพขาดแคลน

ตอนปลาย) 2. ระดับอุดมศึกทุกชั้นปี แข่งขันเป็นทีมๆละ 2 คน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัค...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางการสถิติสำหรับการวิจัยด้วย SPSS

คุรุสภาประกาศ 86 สาขาวิชาชีพขาดแคลน สามารถสอบบรรจุเป็นครูได้ รวมสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ...

Read More

ทุนการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางก...

Read More

Activity

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล...

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล... (11 ตุลาคม 2559)

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดห้องเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร...

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดห้องเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2559... (12 มกราคม 2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงให...

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านศิลาดล วันที่ 12-18 ธันวาคม 2558... (21 ธันวาคม 2558)

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษารหัส 5611513 กลุ่ม 03...

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษารหัส 5611513 กลุ่ม 03... (21 กรกฎาคม 2558)

Video

มาร์ชราชภัฏนครศรีธรรมราช (1 กันยายน 2556)

วีดีทัศน์แนะนำ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช (3 เมษายน 2556)

VTR ครบรอบ 54 ปี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช (18 ตุลาคม 2555)