ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

เสนอแนะคณบดี

ข้อเสนอแนะแต่ละกระทู้จะผ่านการกรองเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องก่อนดังนั้นทุกกระทู้ที่ถามจะไม่ขึ้นโดยทันที

กลับหน้าหลัก


สอบถามตำแหน่งงานและขอแนะนำตัว

เรียน ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ดิฉัน นางสาวสรัญญา กลับนวล กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม, วัสดุศาสตร์) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และอยู่ในช่วงรออนุมัติวันจบการศึกษาจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย ดิฉันทำวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ขนาดนาโนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตแคตาลิสต์ สาขาที่ดิฉันศึกษามีความเชี่ยวชาญทางการวิจัยเกี่ยวกับเซรามิกส์ใหม่และวัสดุนาโนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากดิฉันมีความสนใจในการเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยและการทำวิจัยทางด้านวัสดุนาโนเป็นอย่างมาก ดิฉันจึงขอเรียนสอบถามว่าขณะนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ยังมีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางนาโนศาสตร์เพิ่มเติมหรือไม่ หากทางคณะมีความต้องการ ดิฉันขอแนะนำตัวเองไว้เพื่อให้คณะพิจารณาด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง สรัญญา กลับนวล sarunya.klubnuan@gmail.com 0824171474
เสนอแนะโดย : สรัญญา กลับนวล
E-Mail : sarunya.klubnuan@gmail.com
วันที่ : 10 สิงหาคม 2559


ข้อชี้แจง

เรียน คุณสรัญญา  กลับนวล 

          ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับอาจารย์ทางด้านนี้คะ   ขอบคุณมากคะที่สนใจเป็นอาจารย์ผู้สอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชี้แจงโดย : คณบดี
E-Mail : tanapornmm@hotmail.com
วันที่ : 22 กันยายน 2559